Miten Suomessa vaikuttajamarkkinoidaan vuonna 2020

Me Promotylla olemme mahdollistamassa vaikuttajamarkkinoinnin helpompaa tulevaisuutta verkkoalustamme kautta. Tänä syksynä olemme tuomassa markkinoille alustan uuden version ja haluamme olla ajan tasalla siitä, missä Suomen markkinoilla mennään vaikuttajamarkkinoinnin suhteen juuri nyt. Ja mikä tärkeintä – haluamme tarjota ajankohtaisiin haasteisiin oikeita ratkaisuja.

Siksi suoritimme kyselytutkimuksen heinä-elokuussa 2020 kartoittaaksemme, miten vaikuttajamarkkinointia tällä hetkellä tehdään, miten sopivia vaikuttajia löydetään ja, millaisilla budjeteilla. Haastattelimme 50 markkinoinnin huippuosaajaa, jotka työskentelevät yrityksissä tai organisaatioissa Suomessa. Yhteenveto on laaja-alainen ja kattaa näkemyksiä niin elintarvikkeiden, matkailun, teknologian, vaatetuksen, viihteen, ravintola- sekä koulutuksen aloilta. Lisäksi kyselyyn vastasi viisi energia-, kunta- ja finanssialan osaajaa.

Kysymys 1: Miten löydätte sopivia vaikuttajia yrityksenne tarpeisiin?

Promoty: influencer-markkinoinnin verkkoalusta

Markkinointitoimistot ovat kyselyn perusteella mukana vaikuttajakampanjoissa yli puolella yrityksistä ja organisaatioista ja sopivia vaikuttajia löydetään nimenomaan useimmiten toimiston kautta. Sen sijaan vaikuttajat kontaktoivat itse liki kolmannesta kyselyyn vastanneista yrityksistä ja sopivia yhteistöitä syntyy tätä kautta. Neljännes yrityksistä on tottunut hakemaan vaikuttajia manuaalisesti somesta ja hakukoneista.

Verkostoituminen, oma aktiivisuus sekä henkilökohtaiset kontaktit ovat niin ikään tyypillisiä keinoja löytää sopivia vaikuttajia viidennekselle yrityksistä. Vaikuttajamarkkinointiteknologiat, kuten Promoty, ovat tuntemattomampia ja vähemmän käytettyjä keinoja vaikuttajien löytämiseen muihin keinoihin verrattuna.

Kysymys 2: Kuinka usein toteutatte vaikuttajamarkkinointia ja paljonko tähän kuluu työtunteja viikossa?

Promoty: influencer-markkinoinnin verkkoalusta

Puolet vastanneista käyttävät yrityksissä vaikuttajamarkkinointiin aikaa viikoittain. Työtunnit kuluvat sopivien vaikuttajien etsimiseen, kampanjoiden suunnitteluun, hallintaan ja tulosten mittaamiseen sekä olemassa olevien vaikuttajasuhteiden ylläpitoon. Viidenneksessä vastanneista yrityksistä vaikuttajamarkkinointi työllistää osa- tai täysiaikaisesti henkilöstöä. 

Tyypillistä on, että vaikuttajamarkkinointi on vain osa yrityksen monitahoista markkinoinnin kokonaisuutta ja kampanjoita toteutetaan vaihdellen pitkin vuotta. Viidennes yrityksistä toteuttaa vaikuttajakampanjoita vain kerran vuodessa tai harvemmin kuin kuukausittain. 70% vastanneista ilmoitti, että vaikuttajakampanjoiden parissa tehdään työtä kuukausittain ja, että käynnissä on tyypillisesti pitkä- ja lyhytkestoisia yhteistöitä samaan aikaan. 

Kysymys 3: Mitkä ovat vaikuttajamarkkinoinnin suurimpia haasteita teille?

“Sopivien vaikuttajien löytäminen”

“Tuloksellisuuden osoittaminen ja ROI:n mittaaminen”

Vaikuttajamarkkinointiin kiteytyy kaksi keskeistä ongelmaa: sopivien vaikuttajien löytäminen ja tulosten mittaaminen. 40% piti brändin imagoon ja tavoitteisiin sopivien vaikuttajien löytämistä haastavana ja 32% vastanneista kokee tuloksellisuuden osoittamisen ja ROI:n mittaamisen vaikeaksi.

Muita keskeisiä haasteita ovat vuorovaikutus ja kommunikointi vaikuttajien kanssa, halutuimpien vaikuttajien ylikaupallistuminen sekä persoonallisen ja innostavan sisällön saavuttaminen yhteistyön tuloksena. Teknisiksi ongelmiksi nousevat kampanjoiden hallinta sekä kampanjoista ajan tasalla pysyminen. Lisäksi osa yrityksistä kokee liian pienen budjetin hankaloittavat tekemistä kun taas muutama vastanneista kertoo, että he saavat vaikuttajilta liikaa yhteistyöehdotuksia. Muita esiin nostettuja haasteita ovat mm.:

“Vaikuttajasuhteiden ylläpito”

“Kampanjasuunnittelu”

“Palkkioiden maksu”

“Oman vaikuttajastrategian epäselvyys”

“Kampanjat eivät tuo tarpeeksi hyviä tuloksia”

“Uudet sosiaalisen median kanavat”

“Nuorten ja mikrovaikuttajien kokemattomuus”

Kysymys 4: Millainen budjetti teillä on varattu vaikuttajakampanjointiin?

Yllä listatut budjetit ovat suurimmaksi osin arvioita, sillä suurimmalla osalla yrityksistä vaikuttajamarkkinoinnille ei ole etukäteen nimettyä budjettia. Budjetti vaihtelee suurimmalla osalla yrityksistä muiden käytettyjen markkinointiviestinnän kanavien sekä vaikuttajakampanjoiden tyypin mukaan. On tavallista, että budjetti selviää vasta sen perusteella, millaisia vaikuttajia ja, kuinka monta kampanjoihin lopulta löydetään.

Useampi vastanneista totesi, että markkinointibudjetista kuluu karkeasti 10% vaikuttajayhteistöihin ja, että pienellä brändillä prosenttiluku on tyypillisesti suurta brändiä korkeampi. Yksi vastanneista totesi, että kampanjayhteistyöt hoidetaan aina in house ja vaikuttajille maksetaan ainoastaan tuotteilla, minkä vuoksi rahallisia kuluja ei ole.

Useampi markkinoija piti kampanjalähdölle sopivana budjettina 5000-10,000€, jotta tulokset olisivat tarpeeksi hyvät. Tämän tyyppinen budjetti sisältää tyypillisesti useampia mikrovaikuttajia sekä muutamia tunnetumpia nimiä. Moni kuitenkin totesi, että summia voitaisiin kasvattaa huomattavasti, jos kampanjointi olisi vaikuttavampaa ja helpommin mitattavaa sekä toisi selkeämpiä hyötyjä.

Yhteenveto ja päätelmät

Vaikuttajamarkkinointi on jo rutiininomainen osa yritysten markkinointistrategiaa ja vaikuttajakampanjoihin kanavoidut budjetit kasvavat vuosittain. Budjetin koko näyttää tyypillisesti korreloivan vaikuttajamarkkinoinnin strategian selkeyden kanssa: mitä tarkemmin määritellyt tavoitteet, kampanjasuunnitelmat ja tulostoiveet, sitä suurempi investointi vaikuttajayhteistöihin ollaan valmiita laittamaan.

Selvää on myös se, että markkinointi- ja viestintätoimistot ovat isossa roolissa niin vaikuttajastrategioiden suunnittelussa kuin sopivien vaikuttajien löytämisessä. Ammattiapu auttaa ennen kaikkea brändin tavoitteiden mukaisessa kampanjasuunnittelussa ja pitkäjänteisyydessä vaikuttajayhteistöissä, kun taas in house -suunnitellut yhteistyöt ovat taipuvaisempia jäämään irrallisiksi ja kertaluontoisiksi.

Yhteistyö toimistojen kanssa nähdään arvokkaana, mutta myös haastavana, kun vaikuttajakampanjaa lähdetään käytännössä toteuttamaan. Useampi markkinoija mainitsi kommunikaation vaikuttajien kanssa haastavaksi, jos toimisto on välikätenä. Moni kaipaisikin kampanjoiden toteutukseen keinoja, joilla yritys voisi olla suorassa yhteydessä vaikuttajiin, vaikka kampanja toteutettaisiinkin toimiston kautta.

Tapahtui kampanjointi sitten toimiston kautta tai in house, samat keskeiset haasteet nousevat pintaan: vaikuttajien löytäminen, kampanjoiden hallinta ja tulosten mittaaminen. Vaikuttajamarkkinoinnin teknologiat ovat kuitenkin nouseva ala, joka keskittyy ratkomaan nimenomaan näitä ongelmia. Esimerkiksi Promoty on vaikuttajamarkkinoinnin verkkoalusta, jonka kautta yritykset voivat etsiä omiin kriteereihinsä sopivia vaikuttajia muutamalla napin painalluksella kymmenien tuhansien vaikuttajien joukosta. Yhteistöitä on lisäksi selkeämpi ja visuaalisesti miellyttävämpi hallita alustalla kuin excel-tiedostoissa ja vaikuttajien sekä yhteistyöjulkaisujen statistiikat päivittyvät kampanjaan automaattisesti.

Vaikuttajateknologiat ovat vielä monelle uusia työkaluja, mutta mahdollistavat ennen kaikkea kustannustehokkaan ja rutiininomaisemman kampanjoinnin. Tulevaisuudessa vaikuttajamarkkinoinnin alustat tulevat olemaan osa monen yrityksen arkea ja mahdollistavat ammattimaisen ja tavoitteellisen vaikuttajakampanjoinnin myös pienissä yrityksissä. Alustat tulevat myös mahdollistamaan markkinointitoimistojen ja asiakkaiden saumattoman työskentelyn vaikuttajien kanssa, kun kampanjoita kyetään toteuttamaan yhden työkalun kautta, jonne sekä toimistolla että asiakkaalla on pääsy.

Vaikuttajamarkkinointi elää murroksen aikaa ja on koko ajan kääntymässä kohti yhä pienempiä ja pienempiä some-vaikuttajia. Suomessa mikrovaikuttajia on arviolta 75,000* ja kiinnostus tätä joukkoa kohtaan on yritysten puolelta valtava. Keskeinen haaste on löytää kullekin brändille sopivat vaikuttajat tuhansien joukosta, mutta tähän vaikuttajateknologiat, kuten Promoty, tarjoavat työkaluja.

Jos artikkeli herätti sinussa kysymyksiä tai olet kiinnostunut kuulemaan lisää mikrovaikuttajakampanjoista sekä Promotysta, ota rohkeasti yhteyttä maajohtajaamme Irikseen osoitteessa [email protected] tai varaa lyhyt 30min demo täältä.

* Arvio perustuu Promotyn alustalle Virossa rekisteröityneiden vaikuttajien määrään suhteutettuna Viron väkilukuun. Suomessa vaikuttajien suhde väkilukuun on arviolta sama.

Lue lisää aiheesta